Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności serwisu jest zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Pacjentkę w związku z korzystaniem z jakiejkolwiek usługi przez niniejszy serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
  • Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jarosław Rogowski,
   ul. Magazynowa 9, 18-300 Zambrów,
  • Kontakt z Administratorem:
   e-mail: gabinet@rogowski.eu
   telefon: +48 502 054 365.
 3. Przetwarzanie i zabezpieczenie powierzonych serwisowi danych osobowych odbywa się w oparciu o wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym. Na bieżąco sprawdzana jest zgodność procedur z odpowiednimi aktami prawnymi, szczególnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pacjentkach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • przez zbieranie danych osobowych wprowadzonych w formularzach na stronie,
  • przez gromadzenie plików “cookies” (więcej w  Polityce „cookies”).
 5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Pacjentkę. Jednocześnie serwis zwraca uwagę, że podanie danych osobowych może okazać się niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych, co jest zgodne z wymogami ustawowymi, a w szczególności z Ustawą z 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 7. Zebrane dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych w serwisie.
 8. Udostępnianie danych osobowych:
  • Dane osobowe Pacjentek udostępnione zostaną podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania danych osobowych, jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa (art. 4 pkt 9 i 10 RODO)
  • Dane osobowe Pacjentek zebrane w serwisie udostępniane zostaną w minimalnym wymaganym zakresie wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą i jedynie w sytuacji, gdy Pacjentka skorzysta z płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.
  • Dane osobowe, poza podmiotami wymienionymi powyżej, nie będą w żadnej formie udostępniane innym podmiotom.
 9. Pacjentka, jako właścicielka danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do złożenia żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, a serwis deklaruje natychmiastowe dostosowanie się do takiego żądania.
 10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, w związku z rozwojem technologii internetowej, zmian w prawie w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju serwisu.
 12. Wszelkie zmiany w polityce prywatności zostaną zakomunikowane w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne regulaminy i polityki prywatności. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezaznajomienie się z tymi dokumentami przez Użytkowników serwisu.
 14. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących któregokolwiek z punktów niniejszej polityki prywatności serwis prosi o kontakt – dane kontaktowe udostępnione są w punkcie 3. niniejszej polityki prywatności lub w zakładce „Kontakt”.